"Васил Левски" гр. Нови Искър
НВО 4 клас | НВО 7 клас НВО 10 клас

Национално външно оценяване 10 клас

изтеглете от тук

      ИЗВАДКИ ОТ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОФИЛИРАНЕТО, ЗАВЪРШВАНЕТО НА ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ: НАРЕДБА № 7/11.08.2016 ГОДИНА ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА: ·        Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап чрез изучаване на профилиращи предмети в 11 и 12 клас. ·        Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи предмета, два от които се определят на национално ниво, а останалите – с училищните учебни планове.           /За 170 СУ това е профил „Предприемачески” със задължителни профилиращи предмети предприемачество и география и икономика./ ·        Профилиращите предмети в даден профил са едни и същи в 11 и 12 клас. ·        Всеки профилиращ предмет се състои от задължителни и избираеми модули. ·        Модулът е самостоятелно обособена част от профилираната подготовка  по съответния профилиращ предмет , насочен към надграждане на компетентности ,придобити в общообразователната подготовка , както и към задълбочени компетентности в определени научни и/или приложни области. Задължителните модули се изучават в 11 клас със 144 часа годишно, а в 12 клас – със 124 часа годишно /по 4 часа седмично/. Програмите се утвърждават от Министъра на образованието и науката. /Програмите могат да бъдат намерени на сайта на МОН/ ·        Към тези часове за задължителните модули, съобразно училищния учебен план, се добавят  часове за избираеми модули.Учебните програми за тях се разработват от учителите и се утвърждават от директора на училището. Целта им е да подпомогнат изучаването на задължителните  и са насочени към надграждане и задълбочаване на знанията и усъвършенстване на компетентностите в съответната област на профилиращия предмет.  

 

    НАРЕДБА 11 ОТ 1.09.2016 ГОДИНА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ: ·        При обучението за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка се формира по всеки модул от профилиращия предмет, без да се формира срочна оценка по профилиращия учебен предмет /чл. 22, ал. 10/ ·        При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира годишна оценка по всеки модул от профилиращия учебен предмет и годишна оценка по профилиращия учебен предмет. Годишната оценка по профилиращия учебен предмет се формира като средноаритметична с точност до 0,01 от годишните оценки по всеки модул от предмета /чл.23, ал.8/. ·        С изключение на случаите по чл. 23, ал. 8 срочните оценки от 4-и до 12-и клас се формират с точност до цяло чисрло /чл.24,ал.2/. ·        Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван във втория гимназиален етап в задължителните и избираемите учебни часове /чл.30, ал. 1/. ·        Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, които се изучават само в един клас от втория гимназиален етап, са годишните оценки за съответния клас/чл.30, ал.2/. ·        Наред с окончателните оценки при завършване на средно образование в дипломата се вписват в точки и оценки и резултатите от успешно положените ДЗИ по чл.чл. 134 и 135 от ЗПУО/чл. 30, ал. 7/ ·        Общият успех в дипломата за средно образование се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки , вписани като окончателни оценки по чл.30, ал.ал. 1 и 2 по учебните предмети, изучавани в задължителните часове, и от средноаритметичните оценки по учебните предмети, изучавани в избираемите часове /чл. 31/- ·        Ученикът може да се яви на изпит за помяна на годишна оценка по учебен предмет след завършване на 11 или 12 клас по не повече от три предмета общо, изучавани в задължителните и/или избираемите часове, съответно в 11 или 12 клас. За целта ученикът подава заявление, с което се отказва от годишната си оценка /чл.чл.  33 – 35/. ·        Изпитът за промяна на годишна оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание , включено в учебната програма по съответния предмет или модул за съответния клас /чл. 35/. ·        Ученикът може да се яви на изпит за промяна на окончателна оценка при завършване на втория гимназиален етап след приключване на учебните занятия за 12 клас. Изпитът е върху учебно съдържание, включено в учебните програми по предмета за съответните класове. Ученикът има право на еднократно явяване по не повече от три предмета/чл. 36/. ·        Окончателните оценки при завършване на първи гимназиален етап, вписани в удостоверението за първи гимназиален етап, се посочват и в дипломата за средно образование, като задължително се вписва и номерът на удостоверението /чл.29,ал.7/. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ·        Чл. 132/2/ Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана подготовка, придобиват средно образование след полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет. ·        Чл. 134/1/ Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература се полага върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средното образование. ·        Чл. 135 /1/ По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от  него учебни предмети измежду учебните предмети  Български език и литература, Чужд език, Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизация, География и икономика и Философия.             /2/ В случай, че избраният учебен предмет по ал. 1 е изучаван от ученика като профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет,  изучавано в избираемите учебни часове във втория гимназиален етап на средното образование.             /3/  В случай, че избраният учебен предмет не е изучаван от ученика като профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в средната степен на образование.