"Васил Левски" гр. Нови Искър
Новини

Новини

     

                        

170 Средно училище "Васил Левски"
гр. София, кв. Курило, ул. "Искърско дефиле" №277, 02/892 30 81,sou_170@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД

 

№124- 6/17.09.2021г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6,  ал. 4 и чл.7, от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

Начало и край на учебния ден в 170 Средно училище "Васил Левски" през учебната 2021/2022година, както следва:

 

За ученици от:

Начало на учебния ден

Край на учебния ден

Особености при организацията на учебния ден

I а, I б,  I в, I г клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове : 5 час-12.00, 6 час-12.45; край на часове за учениците посещаващи ПИГ - 16.30 часа, взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 1

II б  клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове : 5 час-12.00, 6 час-12.45; край на часове за учениците посещаващи ПИГ - 16.30 часа, взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 2

II а, IIв  клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове - 5 час-11,45, 6 час-12.30; край на часове за учениците посещаващи ПИГ - 16.30 часа,  взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 1

III а,  III б, III в клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове - 5 час-12.00, 6 час-12.50; край на часове за учениците посещаващи ПИГ – 17,00 часа,  взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 1

IV а, IV в, IV б клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове - 5 час-12.00, 6 час-12.50; край на часове за учениците посещаващи ПИГ – 17,00 часа, взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 1

V - XII клас

8.15 часа

6 час- 13,25, 7 час- 14,15, 8 час- 15,05 часа

полудневна организация - една смяна, преди обед

        

            Продължителността на учебния час да бъде, както следва:

-          за I и II клас- тридесет и пет минути;

-          за III и IV клас- четиридесет минути

-          за V- XII клас- четиридесет минути

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на учениците за сведение и изпълнение. Информация за началото и края на учебния ден, както и за особеностите в неговата организация да бъдат публикувани на интернет страницата на училището в срок до 30.09.2021 г. от Анастасия Владимирова Петрова.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Десислава Рангелова на длъжност: заместник директор по АСД.

 

 

 

                                                                                                              ДИРЕКТОР: ......................

Биляна Тодорова Найденова

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

№ по ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

Подпис на лицето

1.

Десислава Венциславова Рангелова

Заместник-директор, АСД

 

2.

Анастасия Владимирова Петрова

Педагогически съветник

 

 

Заповед за организиран спорт