"Васил Левски" гр. Нови Искър

Обществени съвети

Правила за дейността на обществения съвет на 170 СУ „Васил Левски”,  град Нови Искър

 

Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за дейността на Обществения съвет към 170 СУ  „Васил Левски”, град Нови Искър.

Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на 170  СУ „Васил Левски”, град Нови Искър и за граждански контрол върху управлението на училището.

Чл. 3. Обществен съвет се състои от седем броя членове, определени със Заповед на директора на училището и включва един представител на финансиращия орган  - Община Столична, район Нови Искър, четирима представители на родителите на деца от училището и двама изявени общественици от район Нови Искър. Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината и се инкорпорира по право в състава на Обществения съвет.

1. Участието и работата на членовете на обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

2. Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

 Чл. 4. Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

1. Осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

2. Член на настоятелството на училище или на училището;

3. В трудово или облигационно правоотношение с училище или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е  училището, първостепенният разпоредител с бюджета или кметът на града.

4. Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелствата по ал. 1 на първото заседание на обществения съвет.

Чл. 5. Общественият съвет се избира с мандат от три календарни години.

Чл.6. На първото заседание общественият съвет избира от състава си председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.

     Председателят:

1. Представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му;

2. Свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения съвет;

3. Удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет.

4. На първото заседание общественият съвет избира лице, което замества председателя при негово отсъствие.

5. На първото заседание всеки от членовете на Обществения съвет декларира своя електронна поща, на която да получава всички съобщения, касаещи дейността на обществения съвет.

Чл. 7. Общественият съвет:

1. Одобрява стратегията за развитие на училищетоѝ  и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на  униформи;

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на училището,

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

6. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

7. Съгласува избора от учителите на учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата;

8. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

9. Дава становище по училищния план - прием;

10. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в   училище;

11. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

12. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управ­ление на образованието или на Столична община.

13. При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 7 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

14. В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на училището за становище.

15. Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на училището прилага обяснителна записка с информация за:

  • Очакваните приходи и разходи по видове;
  • Параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
  • Списък на капиталовите разходи;
  • Разпределение на бюджета по дейности;
  • Основните ограничения при формирането на бюджета;
  • Размера на целевите средства по видове;
  • Размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на  училището;
  • Размера на собствените приходи и остатък от предходни години.
  • Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.
  • Чл. 8. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.
1. Една трета от членовете на обществения съвет може да прави искане до председателя за свикване на заседание.
2. Когато намери за необходимо, директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му на заседание. В  този случай Председателят на Обществения съвет свиква незабавно заседание на съвета за решаване на въпроса, поставен от директора по настоящите правила.

Чл. 9. Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред.

1. Поканата се изпраща по декларираната от съответния член на Обществения съвет електронна поща и се поставя на мястото за обявление в сградата на училище, както и се поставя на интернет страницата на училището най-малко 10 дни преди деня на заседанието. Към поканата се посочва и мястото, на което заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред.

Чл. 10. Членовете на обществения съвет или резервните членове потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание.

1. Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училище или училището.

Чл. 11. Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на обществения съвет.

1. Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.

1. Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

Чл. 12. С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет участва Директорът на училището.

1. С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към училище участва представител на настоятелството. Председателят на настоятелството писмено уведомява председателя на обществения съвет за определения представител.

1. В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица. Решение за това кой да бъде поканен на заседанието се взема от Председателя на обществения съвет с оглед на въпросите от дневния ред на предстоящото заседание. До тези лица от Председателя се изпраща покана до лицето с уведомление за мястото, часа на провеждане на заседанието, въпросът, който засяга поканеното лице и материалите, свързани с разглеждания въпрос поне 7 дни преди датата на заседанието.

Чл. 13. Директорът на 170 средно училище  има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси, преди същите да бъдат поставени на гласуване. Директорът може да изразява особено мнение по взетото решение, като Общественият съвет се задължава да обсъди същото и мотивирано да се произнесе защо не възприема същото.

Чл. 14. За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило. За всяко заседание общественият съвет избира протоколчик за изготвянето на протокола.

1. В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището и се поставя на мястото за обявление и/или на интернет страницата на училището.

Чл.15. В неотложни случаи директорът на училище има право да изисква от членовете на обществения съвет да съгласуват и потвърдят негово действие чрез потвърждение до електронната поща от която е получено искането. Членовете на обществения съвет са длъжни да върнат отговор на направеното искане в срок от 24 часа от получаването му. В случай, че не отговорят в този срок, се счита, че съгласуват и потвърждават искането на директора. На първото редовно заседание на обществения съвет след това той взема решение с което да потвърди даденото съгласие по правилата за работа на обществений съвет.

Чл. 16. Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в училището  на място, определено от директора.

1. Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от училището, определено от директора.

Чл. 17. За изпълнението на правомощията на обществения съвет директорът е длъжен да осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и всички сведения и документи, необходими за дейността му.

1. Директорът представя на обществения съвет тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на Столична училище в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

Чл. 18. Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:

1. Поставя на мястото за обявления в сградата на училището;

2. Публикува на интернет страницата на училището;

3. Представя и обсъжда публично на среща с родителите от училището. 

4. Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.

 

Тези правила са приети на първото заседание на Обществения съвет на 12.12.2016 г.  на основание чл. 270 и сл.  от Закона за предучилищното и училищното образование иПравилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата от дата 27.9.2016 г., ДВ,  брой: 75.


ПРЕДАСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

Мирослав Бориславов Димитров