"Васил Левски" гр. Нови Искър

Прием в 8 клас

в осми клас


170 СУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

гр.Нови Искър,общ.Столична,ул. “Искърско дефиле”№277

тел. 02/ 892 30 81 E-mail:sou_170@abv.bg

 

 

           Уважаеми родители,

тази година вашето дете ще завърши основно образование. Пред вас предстои важен избор – къде детето Ви да продължи образованието си?

Документите за кандидатстване се подават онлайн, за което ще получите допълнителни указания на предстояща родителска.

 Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. Кандидатстването се извършва на база оценките  от Външното оценяване по български език и литература и математика, и балообразуващи предмети от свидетелството за завършено основно образование/които се определят от отделното училище за което кандидатствате/ приравнени в точки. Ученици които имат двойки на един от двата теста или не са се явили в деня на изпита поради здравословни причини, ще кандидатстват само с оценките от свидетелството за завършено основно образование/т.е. ще имат по- нисък бал в сравнение с останалите и ще бъдат ограничени в избора си на училище/.

Дати за провеждане на Национално външно оценяване:

   Български език и литература - 16.06.2021г., 9,00 часа

   Математика - 18.06.2021г., 9,00 часа

   Чужд език/ по желание на ученика, за което се подава заявление за явяване на НВО по чужд език/- 17.06.2021г.

Кампанията по подаване на заявления за кандидатстване започва на 03.07.2021г.

Ако вашето дете иска да продължи образованието си в училище с изобразително изкуство, музика, хореография или спорт, от 27.05.2021г. до 28.05.2021г.  трябва да подаде заявление за полагане на изпити за проверка на способностите- в училището, където учи;

  Изпитите за проверка на способностите се провеждат в училището, за което кандидатства детето, на следните дати:

     Изобразително изкуство- 21.06.2021г.

     Музика- 22.06.2021г.

     Спорт- 23.06.2021г.- 24.06.2021г.

    

 


График

на дейностите в 170  СУ „Васил Левски“ 

по приемането на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г.


 1. Обявяване на резултатите от тестовете за НВО. до 28.06.2021 г. вкл.

 2. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • Изобразително изкуство – 21.06.2021 г.

 • Музика – 22.06.2021 г.

• Спорт 23.06.2021 г. 24.06.2021 г. вкл.

 3. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 25.06.2021 г. вкл.

 4. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за НВО и изпитите за проверка на способностите. до 01.07.2021 г. вкл.

 5. Издаване на свидетелство за завършване на основно образование до 02.07.2021 г.

 6. Подаване на документи за участие в приема на ученици по 05.07 - 07.07.2021 г. вкл. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 13.07.2021 г. вкл.

8. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2021 г. вкл.

 9. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20.07.2021 г. вкл.

10. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2021 г. вкл.

11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2021 г.

12. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26.07 - 27.07.2021 г. вкл.

13. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2018 г.

 14. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30.07.2021 г.

15. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02.08.2021 г.

 16. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2021 г. вкл.

17. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2021 г. вкл.

 

                                                                                   Директор: Биляна Найденова

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 170 СУ „Васил Левски“ Ви предлага следната възможност за продължаване на обучението в 8 клас на вашето дете:

 

За учебната 2021/2022 г в 170 СУ “Васил Левски“ ще се осъществява план - прием в 2 професионални паралелки, както следва:

-          „Оператор интернет приложения“, специалност   „Електронна търговия“ с разширено изучаване на първи чужд език  английски език и втори чужд език френски  език. Балообразуващи предмети – утроена оценка по БЕЛ от НВО  и оценка по математика от НВО , оценка по БЕЛ и по ИТ от с-во за основно образование.

Съгласно НКПД - 2011 придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор интернет приложения", специалност "Електронна търговия", може да заема следните длъжности от Национален класификатор на професиите:

 3514 - 3001 Администратор, уеб сайт

3514 - 3002 Техник, уеб сайт

3514 - 3003 Уебмастър

3514 - 3004 Мениджър, уеб сайт

3514 - 3005 Консултант, управление на уеб сайт

 3514 - 3006 Координатор, управление на уеб сайт

3339 - 3003 Специалист, търговия

Завършилите обучение за придобиване на професионална квалификация по професията "Организатор интернет приложения" притежават необходимите компетентности и могат да се явят на изпити за получаване на международно признатите професионални сертификати от групата на Adobe Certified Associate за  Adobe After Effects, Adobe Animate, Adobe Dreamweaver, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Адобе Фотошоп, Adobe Premiere Pro

-          „Организация на туризма и свободното време“,  специалност „Организатор на туристическа агентска дейност“ с разширено изучаване първи чужд език английски език и втори чужд руски език.  Балообразуващи предмети – утроена оценка по БЕЛ от НВО  и оценка по математика от НВО, оценка по БЕЛ и по география и икономика от с-во за основно образование.

·         Организатор на туризма и свободното време е професия, изискваща познания в сферата на националния и световния туризъм. Завършилите ще умеят да провеждат социологическо събиране на информация и разглеждане на желани от клиентите дестинации за посещение, независимо от тяхното местоположение. Професията позволява натрупване на множество информация от световна география и познания в сферата на историческото и културно наследство на избраната дестинация. Да управлява туристически предприятия и техни подразделения; Да участва в маркетинговата и рекламната дейност; Да създава нови продукти и услуги в туризма;

 

И в двете паралелки се осъществява професионалното обучение в 11 и 12 клас, за придобиване на професионална квалификация. Обучението завършва с полагане на държавни зрелостни  изпити по БЕЛ и държавни изпити по теория и практика на професията. Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията. Учениците придобиват   диплома за средно образование след успешно положените ДЗИ по БЕЛ и ДИ по теория и практика на професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация за 3 степен.

Училището разполага с квалифицирани преподаватели и много добра материално техническа база, 4 компютърни кабинета- два от които оборудвани с терминални станции, 2 физкултурни салона и множество интерактивни кабинети.

          

           Елате при нас в 8-ми клас!