"Васил Левски" гр. Нови Искър

Правилник за вътрешния ред

правилник за вътрешния ред

ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА  ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

2021/2022 учебна година

 

       Чл. 55. (1) Децата, съответно учениците имат следните права:

 

А. Учениците имат право да (чл. Чл. 171.  от ЗПУО):

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да избират профила и професията;

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

9. да участват в проектни дейности;

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

14. Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

15.  Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Б. Ученикът е длъжен:

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;

9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

10. да спазват правилника за дейността на институцията;

11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

13. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището. Всеки понеделник и четвъртък да се явява в училище задължително с униформено облекло.

14. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави в т. ч.: да не идва с неприлично къси поли, къси панталони; с подчертано предизвикатлено облекло, аксесоари и прическа, с неподходящ грим.

15. Да се движи в дясно по коридорите и стълбището на училището и по разработена схема в класната стая до кабинетите и  физкултурния салон.

16. След биене на първия звънец да заеме мястото в класната стая и да се подготви за учебния час.

17. Да посреща влизането на учителите в клас със ставане на крака.

18. Да носи винаги и представя при изпитване ученическата си книжка, подписана от родителя или настойника.

        19. При отсъствието на учител до 10 мин. след започване на часа дежурният ученик информира ръководството, което взема решение за уплътняване на свободното време на класа.

       20. Явява се в часовете по физическо възпитание и спорт само със спортен екип /тениска, спортен панталон и спортни обувки , предназначени само за физкултурния слон/ и носи необходимите материали за часовете по изобразително изкуство и труд и техника. При липса на необходимите екип или материали на ученика се поставя неизвинено отсъствие и се отстранява от учебен час. Освободеният ученик присъства в часа и участва в него съгласно лекарско предписание.

21. При повреди щетите да се възстановяват в тридневен срок от виновните.

22. Да поддържа добра хигиена в двора, коридорите, класните стаи, кабинетите и тоалетните, да се пази чистота и на работното място.

23. Да е дежурен в клас по установения ред в училище.

24. Да бъде внимателен към учителите и помощния персонал.

25. Да не унижава личното достойнство на съучениците си и да не упражнява физическо и психическо насилие върху тя, свързано с религиозни, етнически и полови различия

      26. Да спазва нормите за ползване на физкултурния комплекс и компютърните зали (установени в отделен правилник, Заповед на Директора на училището);

     27.Да съхранява дневника на класа (официален документ).

     28.Учениците са длъжни да полагат грижи за съхраняване на  получените безплатни учебници и учебни помагала, като в тях не се пише, рисува или оцветява;

29.След приключване на уч. занятия за съответната уч. година учениците връщат учебниците, за които е определен срок за ползване по- дълъг от една уч. година, в училището от което са ги получили;

       30. Да посещава редовно учебните занятия, а при отсъствие по болест да представи в срок от три дни медицинска бележка подписана от родител и заверена от училищните медицински власти. /ученик представил фалшива мед. бележка се наказва по определен начин, при неспазване на срока, отсъствията остават не извинени/.

31. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

32. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

33. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

34. Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

35. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

36. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

37. Да опазва училищното имущество, личните си вещи и тези на съучениците си в училище и тогава получава удостоверение за преместване.

38. Да съхранява и развива училищните традиции.

В. Ученикът няма право:

1. Да отсъства от учебните занятия без уважителни причини, установени по ред установен в настоящия правилник.

2. Да употребява наркотични средства и алкохол, както и да пуши.

3. Да  участва в политически партии и организации до навършване на пълнолетие, да се занимава с дейности на политическа, религиозна и етническа основа.

4. Да носи в училище  ненужни пособия, вещи и спортни принадлежности, които не се изискват в учебните занятия.

5. Да влиза в други класни стаи, кабинети и в учителската стая /при нужда да се обръща към дежурния учител/.

6. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учители и ученици.

7. Да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.

8. Да руши материалната база на училището.

9. Да допуска противообществени прояви.

10. Да носи и използва мобилен телефон по време на учебните часове.

       11. Да въвежда външни лица в двора и сградата на училището.

Чл. 56. Задълженията на дежурните ученици по класове са:

1. осигуряване на реда и дисциплината през междучасията.

2. почистване на дъската, осигуряване на маркер и гъба.

3. поддържане на чистотата в класната стая и проветряването и през междучасията.

4. опазване на имуществото в стаята и на ученическите вещи.

5. при констатиране на нарушения и повреди информират своевременно класния ръководител и дежурния учител.

Чл. 57. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

  (1) След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният ръководител уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

Чл. 58. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;

2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено  потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;

3. до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;

4. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на решение на педагогическия съвет. 

Чл.  59.  (1)  Ученик  е  този,  който  е  записан  в  училище  за  обучение  за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

1. се премества в друго училище;

2. се обучава в дневна, вечерна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

3. се обучава в самостоятелна, индивидуална, дистанционна или задочна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

 

      Раздел ІІІ    САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Чл. 69. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на   останалите   механизми   за   въздействие   върху   вътрешната   мотивация   и   за

преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

 

1. забележка;

 

2. преместване в друга паралелка в същото училище;

 

3. предупреждение за преместване в друго училище;

 

4. преместване в друго училище;

 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

 

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

 

Чл. 70. (1) Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, когато това налага промяна на профила, професията или специалността.

(2) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(3) Мерките по чл. 69, ал. 2 и 3, както и санкциите "предупреждение за преместване в друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на учениците в класовете от началния етап.

(4) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.

(5) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл.  71.  (1)  За  едно  нарушение  не  може  да  бъде  наложена  повече  от  една санкция по чл. 69, ал. 1. Мерките по чл. 69, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 69, ал. 1.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл. 72. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 73. (1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на

класния  ръководител,  а  всички  останали  санкции  -  със  заповед  на  директора  по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 69, ал. 3 се налага със заповед на директора.

Чл. 74. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 69, ал. 1 директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 69, ал. 1, т. 3 - 5 - и съответните териториални структури за закрила на детето.

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(5)  Конкретните  условия  и  ред  за  налагане  на  санкциите  по  чл.  69  се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 75. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника на регионалното управление на образованието.

(4)  Заповедта  по  ал.  1  може  да  се  оспорва  по  административен  ред  пред органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.

(5)  Заповедта  по  ал.  1  може  да  се  обжалва  при  условията  и  по  реда  на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 76. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в бележника за кореспонденция на ученика.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

(3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

(4) При налагане на мярката по чл. 69, ал. 2 ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

Чл.77. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Раздел ІV  РОДИТЕЛИ

Чл. 78. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция.

(3)   Средство   за   връзка   със   семейството   на   ученика   може   да   бъде   и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.

Чл. 79. Родителите имат следните права:

1.   периодично   и   своевременно   да   получават   информация   за   успеха   и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата   в училището и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете;

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет училището;

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището. Чл. 80. (1) Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;

2. да запишат при условията на чл. 12 детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната   среда,   успеха   и   развитието   им   в   образованието   и   спазването   на училищните правила;

4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

6. да участват в родителските срещи;

7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, както и в самостоятелна организация, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.