"Васил Левски" гр. Нови Искър

Нормативни документи

Нормативни документи
ЕТИЧЕН КОДЕКС
на 170 Средно училище „ Васил Левски”
Вижте още >
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ до 2025 година
НА 170 СУ  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Вижте още >
Г О Д И Ш Е Н П Л А Н
НА 170 СУ  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” за УЧЕБНА  2022 / 2023 ГОДИНА
Вижте още >
ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ   ПРОЦЕС
за учебната   2022/ 2023 г.
Вижте още >
ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА 2022 - 2023 г.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА 170 СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Вижте още >
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА
Вижте още >
ПРОЦЕДУРА
по предоставяне на достъп до обществена информация
Вижте още >
ПРАВИЛНИК
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД
Вижте още >
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
Вижте още >
УВЕДОМЛЕНИЕ
На учениците в 170 Средно училище „Васил Левски“, гр. Нови Искър и техните родители/ настойници във връзка с обработване на техните лични данни в качеството им на субекти на данни.
Вижте още >
УВЕДОМЛЕНИЕ
На доставчиците и изпълнителите на външни услуги на 170 Средно училище
„Васил Левски“, гр. Нови Искър във връзка с обработване на личните им данни в качеството им на субекти на данни. 
Вижте още >
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Вижте още >
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Вижте още >

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ