"Васил Левски" гр. Нови Искър

3.     Структура, състав и управление на училището

 

Чл.7. (1) Общата организационна структура на училището включва органи за управление и контрол, органи засъуправление и помощни консултативни органипедагогически  специалисти,  административен  персонал,  помощно-обслужващ персонал.

 

(2) Органи за управление и контрол

1. Директор

2. Заместник директор по учебната дейност

3. Заместник директор по административно-стопанската дейност

4. Обществен съвет

5. Педагогически съвет

6. Комисия за управление на качеството

 

(3) Органи за съуправление и помощни консултативни органи:

1. Общо събрание

2. Училищно настоятелство

3. Ученически парламент

5. Родителски комитети

6. Други обществени организации:

6.1. Комисия по етика.

6.2. Комисия за подкрепа на личностното развитие на учениците

 

(3) Педагогически специалисти:

1. Главни учители,

2. Старши учители

3. Учители

 

4. Учители в целодневна организация на обучение.

5. Др. педагогически специалисти – педагогически съветник,логопед, психолог, ресурсен учител

(4) Административен персонал

1. Главен счетоводител;

2. Касиер/специалист ТРЗ;

3. Домакин

4. Библиотекар

 

(5) Помощно-обслужващ персонал

1. Хигиенисти

2. Общ работник

3. Огняр

4. Невъоръжена охрана - портиер

 

(6) Общата численост на персонала е обвързана с щатното разписание.

Чл.8. (1) Лицата заети по трудово правоотношение в училището като учители изпълняват функции на класниръководители, ръководители на екипи по ключови компетентности, ръководители на извънкласни  дейности и клубовепо интереси и др. в рамките на осем часовият си работен ден.

(2) Всички други трудови задължения се изпълняват съгласно чл.110 от К.Т. – работа  при  същия  работодател, извън  трудовите  правоотношения  в  извън  работно време и се изпълняват и заплащат съгласно нормативната уредба в Наредба 4 за норимирането и заплащането на труда и Вътрешните правила за работата заплата в 170 СУ Васил ЛевскиНови Искър.

Чл.9. Ръководството на училището съгласува училищната политика със социалните партньори.

Чл. 10. Документите, който задължитено се разработват съвместно със социалните партньори са:

Правилник за вътрешния трудов ред;

Вътрешни прравила за работната заплата;

Правилник за устройството и дейността на училището;

План за квалификация;

Етичен кодекс на училището;

Правилник за безопасни условия на труд и учене

Бюджета на училището

Чл.11. Всички други области на дейност се регламентират във вътрешните нормативни актове на училищетосъгласно действащото законодателство.